Checkpoint 360
CheckPoint ir 360 grādu novērtēšanas metode, lai novērtētu organizācijas vadītāju un līderu potenciālu. Šajā novērtēšanā vadītājs saņem atgriezenisko saiti no saviem tiešajiem vadītājiem, padotajiem darbiniekiem, kolēģiem un pat klientiem.

Klienti, kas lietojuši Checkpoint 360, šīs metodes galveno vērtību saskata tās pamatīgumā, rentabilitātē un ilgtermiņa rezultātos.

Checkpoint 360 mēra 8 universālās vadības kompetenču grupas: saskarsme, līderība, pielāgošanās spēja, mērķu sasniegšana, attiecības, darba pienākumu izpilde, citu attīstīšanas veicināšana un personīgā attīstība. Tās sīkāk iedalītas 18 prasmju grupās un 70 apgalvojumos.

Paraugs - individuālā atskaite

Paraugs - salīdzinājuma atskaite

Paraugs - vadības pārskats

Izaicinājumi

 • Darba tirgus izmaiņas šobrīd un nākotnes perspektīvā
 • Atrast īsto darbinieku īstajā vietā
 • Atlases izmaksu samazināšana un atlases procesa kvalitātes uzlabošana
 • Darbinieku attīstības un izaugsmes iespējas
 • Ne visi darbinieki uzņēmumā pilnvērtīgi izmanto savas stiprās puses un resursus
 • Efektīvas komandas izveide un vadīšana
 • Monetārās un nemonetārās atlīdzības līdzsvars
 • Emocionālā piesaiste uzņēmumam

Novērtēšana

Pētījumi un darbinieku/ kandidātu novērtēšana ir svarīga!

Attīstiet darbiniekus!

Veiciniet abpusēju atgriezenisku saiti starp vadītājiem un darbiniekiem un otrādi!

Risinājumi

Profiles International
Esam Profiles International oficiālie partneri Latvijā, piedāvājot starptautiski atzītas metodes, kas ir tulkotas vairāk kā 30 valodās.


Profile XT
Īstais cilvēks īstajā vietā!

Unikāls amata atbilstības tests, kas ļauj novērtēt cilvēku un noteikt to, cik veiksmīgi viņš tiks galā ar darbu konkrētajā amatā un organizācijā. Novērtēšana atklāj padziļinātu informāciju par cilvēka domāšanas stilu, uzvedības iezīmēm un profesionālajām interesēm.

Lielākais Profile XT ieguvums - iespēja izveidot amata profilu, kas atbilst amatam un Jūsu organizācijai, un salīdzināt ar to kandidāta/darbinieka rezultātus.

Metodi ir iespējams izmantot: darbinieku atlasē, pēctecības plānošanā, talantu un pārmaiņu vadībā.

Paraugs - amata profila salīdzinājums

Paraugs - ieteikumi intervijai - personība kopumā

Paraugs - kopsavilkuma grafiksDarba snieguma indikators
Vadītāja rokasgrāmata darbinieku motivēšanā un attīstīšanā!

DSI ir novērtēšanas metode, kas balstās uz DISC pieeju, nosakot tipiskāko cilvēka uzvedību un tās ietekmi uz darba sniegumu un sadarbību ar citiem cilvēkiem organizācijā.

DSI mēra cilvēka motivācijas intensitāti un uzvedību, kas saistīta ar poduktivitāti, darba kvalitāti, inciciatīvu, komandas darbu, problēmu risināšanu un pielāgošanos pārmaiņām, kā arī to, kā cilvēks reaģē uz stresu, vilšanos un konfliktiem.

Metodi ir iespējams izmantot darbinieku motivēšanā, koučingā, konfliktu risināšanā, darba izpildes problēmu risināšanā, kā arī komandas novērtēšanā, attīstībā un jaunu komandu veidošanā.

Paraugs - ieteikumi komandas darba uzlabošanai

Paraugs - komandas analīze

Paraugs - kopsavilkuma atskaite

Paraugs - vadības atskaite


Kompetenču novērtēšana
Šāda novērtēšanas pieeja fokusējas uz cilvēku un viņa kompetencēm, nevis amatu un tā prasībām. Amata pienākumi un saturs var strauji mainīties, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi atrast darbiniekus, kuru kompetences ļauj viņiem būt elastīgiem, atvērtiem pārmaiņām un spējīgiem skatīties nākotnē.

Kompetenču intervija. Tā ir strukturēta intervija ar mērķi pēc iespējas precīzāk un detalizētāk novērtēt darbinieku kompetences, lūdzot stāstīt konkrētus uzvedības un rīcības piemērus. Analizējot piemērus, iespējams noteikt ne tikai katras kompetences līmeni, bet arī iegūt papildus informāciju par darbinieka motivāciju, interesēm un arī potenciālu.

360 grādu novērtēšanas, kas dod vispusīgu informāciju par darbinieku kompetencēm. Šāda metode ļauj integrēt vairāku vērtētāju grupu viedokļus (padoto, kolēģu, augstākā līmeņa vadītāju u.c.) par konkrētā darbinieka kompetencēm.

Jums ne tikai ir iespējams izmantot mūsu vadītāju novērtēšanas metodi Checkpoint 360 , bet arī veikt novērtēšanu, izmantojot savas – uzņēmuma iekšējas kompetences.


Darba vides izpēte
Iespēja atklāt un diagnosticēt esošos uzņēmuma resursus un pilnveidojamās puses attiecībā uz darba devēja tēlu, darbinieku iesaistīšanos, darbinieku apmierinātību un citām uzņēmumam svarīgām jomām.

Piedāvājam veikt šādas darba vides izpētes:

 • Darbinieku iesaistīšanās pētījums - atspoguļo informāciju par to, vai darbinieki uzņēmumā dara vairāk nekā ir rakstīts viņu darba pienākumos, un vai uzņēmums rada tādu darba vidi un apstākļus, lai darbinieki iesaistītos un būtu lojāli uzņēmumam.
 • Darbinieku apmierinātības pētījums - nosaka darbinieku apmierinātību ar dažādiem darba aspektiem un to funkcionēšanu uzņēmumā.
 • Darba devēja tēla pētījums - palīdz izpētīt uzņēmuma kā darba devēja tēla stiprās puses un attīstāmās jomas, ņemot vērā uzņēmuma darbinieku vērtējumu un viedokļus.
 • Speciāli veidotas aptaujas uzņēmumam.